• Beste ZNC lid, ouder/verzorger,
  Hierbij nodigen we je uit voor de Algemene Ledenvergadering op 24 november 19:30 uur in de kantine van vv ZNC.

   

  Agenda 71e jaarvergadering v.v. ZNC 24 november – 19:30 uur

   

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Notulen vorige vergadering
  4. Mededelingen
  5. Vereniging
      a. Jaarverslag 2022/2023
      b. Samenstelling bestuur*
          - Jos Niemeijer: aftredend en herkiesbaar
          - Günter Litfinski: aftredend en herkiesbaar
  6. Financiën
      a. Jaarverslag penningmeester
      b. Kascommissie
      c. Begroting
      d. Contributie
  7. Verduurzaming

  PAUZE 


    8. Kennismaking met nieuwe jeugdcommissie
    9. Huldigingen
  10. Rondvraag
  11. Sluiting


  * Wil je je kandidaat stellen als bestuurslid, dan kan dit tot een uur voor de vergadering via info@vvznc.nl.

   

  Het verslag van de secretaris en commissies kan je hier lezen: 

  Jaarverslag 2022-2023

  of kijk hier voor meer jaarverslagen.