Verslag van de 61e algemene ledenvergadering ZNC

Vrijdag 21 september 2012

Aanwezig namens het bestuur: A. Gorter, G. Litfinski, B. Bosgraaf, S. Schuiling, F. Plat, K. Dijk & H. Meuken

Opening
Albert heet iedereen van harte welkom. Voordat de vergadering begint vraagt hij om één minuut stilte i.v.m. met overlijden van leden, oud leden en andere betrokkenen.

Notulen 23 september 2011
Er zijn geen op- en aanmerkingen op de notulen. De notulen waren te lezen op de website, en liggen ter inzage op tafel. De vergadering heeft geen vragen en de notulen worden goedgekeurd.

Ingekomen stukken
Afmeldingen ontvangen van: mevrouw G. Brugge-Smittenberg, familie Weerd, Kees Wessels, Leo Roffel & Jan Blik. Er zijn verder geen ingekomen stukken.

Jaarverslag secretaris
Ook het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd. Ook dit verslag was te lezen op de website. De voorzitter bedankt de secretaris voor dit verslag.

Jaarverslag penningmeester
Alle aanwezigen krijgen een financieel verslag ter inzage. De penningmeester geeft een toelichting. Er wordt gewezen op een administratieve fout wat betreft de veldverloting. Bennie geeft hierover een toelichting. Daarna wordt er een toelichting gegeven over de grote club actie. Er komt een vraag over de boetes van de KNVB. Bennie geeft aan dat wij het boetebedrag doorberekenen aan de leden, vandaar dat je het bedrag zowel bij de inkomsten- als uitgaven terugvindt. De personeelskosten zullen dit jaar stijgen, dit mede door de promotie naar de derde klasse. Energieverbruik komt ook ter sprake, de penningmeester geeft aan dat dit jaar hier naar gekeken gaat worden. Bijvoorbeeld door het lange douchen van de jeugdafdeling, het laten openstaan van buitendeuren,etc. Tevens is de sponsorcommissie bezig met een grote sponsor als Essent, waar we hopelijk een goede samenwerking mee kunnen aangaan. Accommodatiekosten gaan omhoog, mede doordat de huurprijs van de velden wordt verhoog. Bijhouden van eigen consumpties is vanaf dit jaar verplicht, ook richting de belastingdienst. Vraag vanuit de zaal, hoe werkt de investeringen van de reclameborden. Het bestuur geeft een toelichting. De sponsorcommissie doet de oproep richting de leden, zijn er bedrijven van leden die eventueel willen sponsoren? Melden bij de sponsorcommissie.

We staan er goed voor, maar we moeten wel scherp blijven. Mocht in januari blijken dat ingrijpen noodzakelijk is, dan zullen we dat zeker niet nalaten. Verder geen vragen.

Verslag kascommissie
“Het was een shock!” Eerst jaren Kees Martena, dus Bennie Bosgraaf. Overdracht is goed geweest, eerste positieve. Tweede feit is een verandering in het systeem. Er wordt nu gebruik gemaakt van een systeem van de KNVB. We hebben steekproeven gedaan, ‘gemiereneukt ‘. 1 of 2 R? Goedkeuring verleend aan het bestuur.

Benoeming kascommissie
Nieuwe kascommissie: G. Strabbing, W. Ketler (reserve: G. Veldthuis)

Goedkeuring begroting 2012/2013
Begroting wordt goedgekeurd.

Contributie
De veldhuur wordt gaat omhoog. De contributieprijzen blijven op dit moment zoals het is. Echter kunnen we niet beloven dat dit zo blijft. Echter heeft contributieverhoging ook negatieve gevolgen, voor de minima in Noord- en Zuidbroek. We weten niet wat de toekomst brengt. BTW en accijns gaat omhoog, dus prijzen van contributie en kantineprijzen kunnen omhoog gaan. Er liggen voorstellen vanuit de gemeente.

Bestuursverkiezing
Aftredend is Kees Martena, de vergadering gaat akkoord met de benoeming van A. Gorter als voorzitter van de vereniging. Verder hebben zich geen kandidaten gemeld voor een bestuursfunctie.

Aanstelling elftalleiders & wedstrijdsecretaris senioren
Alle teams zijn voorzien van een elftalleider. Bij ZNC Zondag 2 is Marco Bos als leider toegevoegd.

Benoeming jeugdleiders, jeugdbestuur & wedstrijdsecretaris jeugd
Acht jeugdbestuursleden, alle teams zijn bezet. Alleen voor de B-junioren wordt nog een leider gezocht. We draaien weer goed.

Website: officieel orgaan van de vereniging
De website is het enige officiële orgaan van de vereniging. We hebben te maken met onze sub-sponsor Digitalus, echter gaat dit niet zo snel. Er ontstaat een discussie over de website. Er wordt hard aan gewerkt. Het bestuur gaat hier achteraan. Binnen de vereniging moet gezocht worden naar vrijwilligers die een website commissie willen oprichten. Vraag/voorstel vanuit de zaal: misschien een sponsor zoeken die werkt in websitedesign.

Benoeming kaartjes- en lotenverkopers & ledenpas
Ieder lid van de vereniging krijgt een ledenpas, wordt aan gewerkt. Nodig voor bijvoorbeeld korting bij Valkema Sport, etc.
Voorheen deed T. Jager dat, echter willen we teams en commissies hiermee belasten, om hun eigen ‘kas’ te spekken.

Huldiging leden i.v.m. jubileum
– Namen.

‘Eredivisie Live Dubbeltje’
Nieuw punt op de agenda. Eredivisie Live wordt afgeschaft. Zie voorstel.

Kledingfonds senioren
Twee jaar geleden werden de leden geconfronteerd met een voorstel: of contributieverhoging of een kledingfonds. We halen het kledingfonds eerst uit het pakket van de senioren. Geen aparte bankrekening. Vraag vanuit de zaal: Hoe loopt het bij de jeugd? Het loopt nog niet zoals het moet, we hadden al wat meer jeugd presentatiekleding willen aanschaffen. Er is in de afgelopen seizoenen al wel veel uitgegeven aan nieuwe kleding.

Rondvraag
G. Veldthuis: vraag aan de wethouder. Als mensen de contributie niet kunnen betalen, is hier bijstand voor? En in het kader van de bezuinigingen, waar wordt ZNC her hardst getroffen op financieel vlak. De wethouder geeft antwoord. De gemeente heeft een participatiefonds bij de gemeente voor minima. € 30.000,- voor kinderen, qua kleding, etc. Sociaal vangnet. Aanvullende vraag vanuit G. Litfinski: moeten ouders aanvragen of niet? Ja, we blijven zorgen voor de minima. Extra vraag: voorwaarden digitaal zodat mensen dit kunnen lezen op de website. De bezuinigingen: de voorzitter is bij de bijeenkomst geweest. De begroting voor de gemeente is erg krap. Er is een sportnota geschreven. De wethouder geeft toelichting over het beleid van de gemeente. De wethouder maakt een vergelijking met de omliggende gemeenten. Een aantal aanwezigen is het hier niet mee eens. Jeugdsubsidie: we willen van dit automatisme af. Meer initiatief door de vereniging. Bijvoorbeeld activiteiten om meer jeugd aan het sporten te krijgen. Nog meer inzet door de vereniging. Via de media vernomen wat de plannen zijn. Brief gegaan naar het college en de raadsleden. Sinus: wat nu als je alles al doet om jeugdleden binnen te halen? Wie bepaald dit? A: De clubs stimuleren om meer mensen aan het sporten te krijgen. Albert: velden niet optimaal, hier valt en staat alles mee. Alle clubs worden nog uitgenodigd voor een gesprek. Er is een extern bureau ingeschakeld voor, qua cijfers en berekeningen hebben we in Menterwolde velden te veel. Fuseren en centreren is volgens de wethouder geen oplossing, sport moet in de buurt zijn. Bos-project: Is dit er nog steeds? Waarom wordt hier niet op gekort? Ze hebben eens per maand sport. Reactie zaal: kinderen die al sporten komen bij deze activiteiten. Wethouder: het levert zeker iets op, ook teams bij voetbal en tafeltennis. Opmerking zaal: veld minder, opmerking: waarom moet het bestuur dit uit de pers vernemen. En we groeien, straks een ledenstop. Reactie Annelien: meegesproken op de sportnota – bijeenkomst. Hier heeft de vereniging in meegesproken. Politiek: eerst delen met de raadsleden, dan met de burger.

Kantinekoppels: korte uitleg over het plan. Alle teams moet leveren.

Website: komen de data van het kaarten/sjoelen en nieuwjaarsreceptie ook op de website? Zodra de data bekend zijn, wordt dit op de website vermeld.

Doorgeven aan Albert, dan wordt het geplaatst. Social Media gebruiken voor aanbieden activiteiten.

A Junioren: minder goeie voetballers toch eens mee te laten doen met senioren? Tweedejaars A junioren, proeven bij senioren. Waarom alleen bij de selectie.

Linda Groen: wordt er wat gedaan aan de ‘nieuwe kleedkamers’. Schimmel op de muren, douchen niet warm, je kan niet luchten. De gemeente zal twee kleedkamers afleveren, echter is dit nog steeds niet gebeurt. Plafondplaten blijven achter, ook in de huidige kleedkamers.

Sluiting
Iedereen wel thuis en bedankt voor de aanwezigheid.