Selectiebeleid jeugdafdeling ZNC

Selectiebeleid jeugdafdeling ZNC

Ook te downloaden als pdf.
Selectiebeleid jeugd ZNC.pdf

Inleiding
De voetbalvereniging ZNC streeft er naar om in het jeugdvoetbal spelplezier voorop te stellen en
daarnaast een gedegen voetbaltechniek en competitie-element te hebben. ‘Voetbaltalenten’ worden
gevraagd voor de selectieteams. Het beleid van ZNC is gericht op doorstroming van de eigen jeugd.
Dit geldt zowel voor de doorstroming naar selectieteams als voor de doorstroming naar hogere
leeftijdscategorieën.

Prestatiegericht of recreatief gericht voetballen
Bij ZNC vinden we dat alle jeugdleden zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen. Daarbij wordt sterk
onderscheid gemaakt tussen prestatiegericht en recreatiegericht voetballen. Strikt genomen is elke
vorm van amateurvoetbal natuurlijk recreatiesport. Echter de frequentie, de gerichtheid en de
intensiteit waarmee getraind en gespeeld wordt, zorgt wel degelijk voor een onderscheid tussen
spelers. Niet iedere jeugdspeler heeft dezelfde inzet, kwaliteit en instelling om gericht en intensief te
werken aan het verbeteren van zijn voetballend vermogen.
We hebben er voor gekozen om prestatie en recreatie een duidelijke plek te geven. Natuurlijk kunnen
beiden niet zonder elkaar. Maar de selectieteams van zowel senioren als de jeugd zijn nadrukkelijk
prestatiegerichte elftallen en bij alle andere teams is het recreatieve aspect het belangrijkst.
Bij prestatievoetbal worden spelers geselecteerd om in de hoogste teams van die leeftijdsklasse te
spelen. Van selectiespelers wordt echt een prestatie gevraagd. Vaker trainen, er gewoon naast staan
als niet de juiste instelling wordt getoond, maar ook als de trainer/coach het in het belang van de
wedstrijd zo wil. Een selectieteam gaat voor het resultaat.

Selectiebeleid
Door het selecteren van jeugdspelers op inzet, kwaliteit en instelling, wordt geprobeerd om iedere
jeugdspeler de mogelijkheid te bieden om op zijn/haar spelniveau succes te hebben en zich verder te
ontwikkelen als voetballer. Wij zijn van mening dat het spelen van voetbal op het juiste spelniveau
leuker en leerzamer is, dan wekelijks onder of boven het niveau te moeten spelen.
Doelstellingen van het selectiebeleid zijn:
• Indelen van spelers op zijn/haar eigen niveau
• Indelen naar evenwichtige teamsamenstellingen (leeftijd en positie)

Selectiecriteria
In de selectieteams spelen de beste spelers. Daarbij wordt onder mee gekeken naar:
• Fysieke en motorische eigenschappen
• Talent voor het omgaan met de bal
• Technische balvaardigheid
• Inzicht
• Mentaliteit
• Motivatie
• Leergierigheid
• Coachbaarheid
• Discipline, binnen en buiten het veld

Beoordeling
Om tot een goede indeling van spelers te komen wordt elke speler, zowel prestatief als recreatief,
beoordeeld. De ontwikkelingen van de spelers worden vastgelegd. De informatie wordt verkregen uit:
• Beoordelingen door de Technische Commissie.
• Beoordelingen door trainer en leider aan de hand van een beoordelingsformulier.
De beoordelingen van de spelers worden intern besproken met de Technische Commissie
van de jeugdafdeling en de trainers/coaches en leiders van de jeugdteams. Ook kunnen er speciale
wedstrijden of trainingen worden georganiseerd, waarin spelers extra worden beoordeeld.
Teamindeling
De spelers worden voor het begin van de competitie in een team ingedeeld. Het uitgangspunt is dat
spelers in de leeftijdscategorie spelen waarin ze, gelet hun leeftijd, thuis horen. De teamindeling
gebeurt op basis van breed verkregen informatie. De input van de leiders, trainers en technische
commissie is hierbij bepalend.
Bij de teamindeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met:
• Kwaliteiten van de speler
• Teamsamenstelling naar positie
• Leeftijdsopbouw per team

De spelers worden zo ingedeeld dat de lagere teams kwalitatief zo gelijkwaardig mogelijk aan elkaar
zijn. In elk teams zitten enkele redelijk goede voetballers. Hiermee wordt voorkomen dat de laagste
teams alleen maar zwakke spelers hebben.

Voor de F- en E pupillen geldt dat op basis van leeftijd wordt ingedeeld. Voor de hogere teams wordt
naast de leeftijd ook gekeken naar de individuele voetbalkwaliteiten van de voetballers. Spelers
kunnen op basis van hun voetbalkwaliteiten in een hoger team komen.
Bij de mini -pupillen en F- en E pupillen wordt er meer dan in andere categorieën gekeken naar de
aanwezigheid van klasgenootjes en/of vriendjes in een bepaald team. Echter hoe hoger er wordt
gespeeld, hoe meer prestatiegericht de indeling is.

Ter voorbereiding op de indelingen van het nieuwe seizoen zullen er voor de selectieteams aan het
einde van het lopende seizoen voorselectiewedstrijden plaatsvinden. Voor aanvang van de
zomervakantie worden de voorlopige indelingen van de jeugdelftallen bekend gemaakt. Tijdens de
voorbereiding van het nieuwe seizoen zullen er oefenwedstrijden plaatsvinden. De definitieve
teamindelingen zullen tijdens de voorbereiding in het nieuwe seizoen bekend gemaakt worden.

Mutaties
De samenstelling van de teams is niet een statisch geheel. Het is heel goed mogelijk dat een speler
zich in een bepaalde periode sterk ontwikkelt en daardoor door kan groeien naar een hoger team. Het
is ook mogelijk dat een speler te hoog is ingedeeld. De beslissing om tot overplaatsing over te gaan
wordt genomen door de Technische Commissie in samenspraak met trainers en leiders.
Een wisseling van spelers binnen een team gebeurt in principe alleen aan het begin van een
competitie of voor de start van een tweede seizoenshelft. Spelers die tijdens het seizoen worden
overgeplaatst naar een ander elftal krijgen een gesprek, indien gewenst in aanwezigheid van ouders.
Deze gesprekken vinden altijd plaats in de aanwezigheid van de huidige trainer/coach, een lid van de
Technische Commissie en een lid van het jeugdbestuur. Een speler opnieuw indelen is een
uitzondering. Uiteraard staat de persoonlijke ontwikkeling van de speler centraal.

Cyclus teamindeling
• September t/m mei: beoordeling spelers tijdens trainingen en wedstrijden gedurende het
seizoen.
• December/januari: 1e beoordeling door trainer/leider d.m.v. beoordelingsformulieren.
• Maart/april: 2e beoordeling door trainer/leider d.m.v. beoordelingsformulieren.
• Mei/juni: eventuele beoordeling selectiespelers tijdens proeftrainingen/ -wedstrijden.
• Juni/juli: bekendmaking voorlopige indelingen
• Augustus/september: beoordeling spelers tijdens trainingen en oefenwedstrijden in
voorbereiding.
• September: definitieve teamindelingen.

Dispensatie / vervroegd over
In bijzondere gevallen verleent de KNVB een speler toestemming om één leeftijdscategorie lager uit te
komen dan waarin betrokken speler formeel, gezien de leeftijd, thuishoort (dispensatie).
Voorwaarden dispensatie:
• Niet mogelijk in categorie A en bij de F -pupillen.
• Per leeftijdscategorie slechts drie spelers (bij een 7-tal hoogstens twee).
• Uitsluitend aan 1e jaar spelers in betreffende leeftijdsgroep.
• Indien er dispensatie is verleend kan het team niet promoveren.
Dispensatie / vervroegd over wordt vastgesteld voor aanvang van de competitie op basis van de
onderstaande criteria:
• Leeftijd
• Sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling
• Teamsamenstelling
• Instemming ouders/verzorgers en spelers.

In alle gevallen is het reglement van de KNVB leidend.

Vastgesteld,10 juni 2015